Smultron, de vennootschap achter Foodiemarket, hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy. Met dit privacybeleid willen wij u graag informeren over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom en hoe lang wij die gegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Wij vragen u om dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden aandachtig te lezen zodat u goed begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Is dit privacybeleid op u van toepassing?

Dit privacybeleid is op u van toepassing indien wij uw persoonsgegevens verwerken doordat u een bestelling bij ons initieert of plaatst; als medewerker van een partij met wie wij een contractuele relatie hebben, als bezoeker van onze website of op een andere manier (per e-mail, per telefoon, door uw aanwezigheid op één van onze evenementen of beurzen, enz.).

Uw persoonsgegevens kunnen op de volgende manieren worden verzameld: door het registratieproces van een bestelling via onze website, per e-mail, per telefoon, per fax, door uw aanwezigheid op een evenement, door het gebruik van cookies of andere technologie voor het volgen van de bezoekers van onze websites, door communicatie met onze leveranciers of partners, via een testimonial, via toegangscontrole of door invulling van een formulier op onze websites of op enige andere wijze.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (i) die u vrijwillig aan ons verstrekt (bv. via formulieren op onze website), (ii) die wij verzamelen op basis van uw bezoek aan website(s) of evenementen of door uw toegang en gebruik van onze producten of diensten (wanneer u bv. inlogt op foodiemarket.be of foodiemarket.nl).

In het kader van onze ondernemingsactiviteiten en met het oog op een goede dienstverlening aan u en de verbetering van onze diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: uw naam en e-mailadres, de organisatie waar u voor werkt, uw persoonlijke adres, uw taalvoorkeur, uw geslacht, uw leeftijd, uw unieke identificatie-alias in ons systeem, financiële gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot uw bankrekening of creditcardinformatie of kredietwaardigheid, uw IP-adres, gegevens over uw login op en gebruik van foodiemarket.be of foodiemarket.nl, foto’s en videobeelden.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Smultron verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst die wij hebben. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om antwoord te geven op uw vragen, te voldoen aan uw verzoeken en/of administratieve informatie aan u te sturen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken of eisen van publieke of overheidsinstanties, of om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of onze entiteiten te beschermen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om promotionele berichten, marketing, reclame en andere informatie die voor u van belang kan zijn aan u te sturen.

Op welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meerbepaald punten (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), en (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan iemand door.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Smultron verbonden zijn of met enige andere partner van Smultron.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen, streven wij ernaar de ontvangers, waar mogelijk, opdracht te geven dat zij uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies verwerken.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw  betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, vragen we u om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@foodiemarket.eu

Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zowel elektronisch als handmatig opgeslagen, zowel in eigen huis als door derden, in ons datacentrum (in de Europese Unie). Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk vanuit onze kantoren via speciale netwerkverbindingen of ergens anders door middel van een geauthenticeerde VPN-verbinding.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Wij bewaren uw persoonsgegevens in dergelijke vorm dat identificatie mogelijk is gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Deze bewaartermijn verschilt al naar gelang het soort verwerkte persoonsgegevens, het doel van de verwerking en andere factoren.

Als klant van Foodiemarket worden uw persoonsgegevens nog tien (10) jaar bewaard na het eindigen van onze contractuele relatie[1] of wanneer u uw toestemming intrekt, tenzij er rechtsgronden zijn.

Als volger van Foodiemarket (via sociale media, via nieuwsbrief, via website,…) worden uw persoonsgegevens nog vijf (5) jaar bewaard na de start van uw gegevensopgave of wanneer u uw toestemming intrekt, tenzij er rechtsgronden zijn.

Welke beveiligingsmaatregelen worden er genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens?

Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend door ons uitgevoerd en geactualiseerd om uw persoonsgegevens en andere informatie te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Wij stellen alles in het werk om te zorgen dat alle informatie veilig wordt opgeslagen en verlangen van onze dienstverleners dat zij adequate beveiligingsmaatregelen treffen.

Contact

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid of uw bovengenoemde rechten willen uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen via privacy@foodiemarket.eu

 

 

 

[1] Art. 2262 bis Belgisch Burgerlijk Wetboek.